QUY TRÌNH XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC CẤP

24/02/2020 Quản Trị

Tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước cấp cụ thể của các Farm nuôi, người nuôi tôm có thể lựa chọn các hình thức sau đây để xử lý nguồn nước cấp trước khi đưa nước vào ương gièo hoặc nuôi tôm: Các khu vực có nguồn nước nhiều chất phù sa, nước đục, nước […]

Xem thêm